Privaatsuspoliitika

www.robotipesa.ee privaatsuspoliitika


Privaatsuspoliitika määrab kindlaks veebikeskkonna www.robotipesa.ee kasutaja isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. TR Trading OÜ on võtnud oma ülesandeks töödelda isikuandmeid õiguspärasel ja ausal viisil, mis tagab kasutaja isiku privaatsuse austamise ja isikuandmete kaitse.

Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on TR Trading OÜ OÜ, registrikood 10646588, Aadress: Räägu 39 Tallinn. E-mail: info@robotipesa.ee.

Robotipesa töötleb järgnevaid füüsilisest isikust kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangakonto number, ostude maksumus ja maksetega seotud andmed (edaspidi isikuandmed).

Robotipesa töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– Kasutajale lepingu alusel teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
– Kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile teenustele ja personaliseerimiseks;
– Kasutajat puudutava info avaldamiseks veebilehel;
– Pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks;
– Pangakonto numbrit kasutatakse kasutaja maksearvelduste, arvete ja tagasimaksete tegemiseks;
– Statistika ja anonüümsete raportite koostamiseks ning kasutaja käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks veebilehel;
– Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, summa, kasutaja andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Robotipesal on õigus kasutaja isikuandmeid edastada järgmistele isikutele, kes on Kasutaja isikuandmete volitatud töötlejateks:
– Pangalingi maksete töötlemiseks;
– Kasutaja võlgnevuste korral inkassoteenuse pakkujale maksehäirete avaldamiseks;
– Veebilehe vahendusel sõlmitud rendilepingu teisele poolele.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub Robotipesa ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
Lisaks töötleb Robotipesa kasutaja isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja Robotipesa tegevuse kohta info edastamiseks kui kasutaja on selleks soovi avaldanud.
Kui kasutaja sisestab veebilehele oma rendikuulutuse, teeb Robotipesa selles sisalduvad isikuandmed veebilehe vaatajatele avalikuks.
Robotipesa töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktidest tulenevate andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest. Juurdepääs isikuandmetele on Robotipesa töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebikeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Robotipesa kogub ja salvestab kasutaja isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Robotipesa säilitab kasutaja isikuandmeid seni kuni kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud või taotlenud Robotipesalt oma isikuandmete kustutamist.

Kasutajal on õigus teada, millised andmed Robotipesa andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise veebilehel toodud Robotipesa e-posti aadressile.

Kasutajal on igal ajal õigus enda isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist, ülekandmist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse veebilehel toodud Robotipesa e-posti aadressile.

(0)