Müügtingimused

www.robotipesa.ee kasutustingimused

  1. Üldist

1.1. Veebikeskkonna www.robotipesa.ee kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.robotipesa.ee ning selle alamlehtedel asuva renditeenuse vahenduskeskkonna (edaspidi Veebileht) kasutamise tingimusi.

1.2. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on TR Trading  OÜ (edaspidi Robotipesa), aadress Räägu 39, Tallinn 13417, Eesti. Registrikood 14910071, e-post: info@robotipesa.ee, telefon +372 5027355.

1.3. Veebileht annab rendileandjale (edaspidi Rendileandja) võimaluse sisestada toodete ja teenuste rendikuulutusi ning avaldada neid. Rentnikul (edaspidi Rentnik) on võimalus Veebilehe vahendusel rentida Rendileandja poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Rendileandjaks ja Rentnikuks (edaspidi koos ka Kasutaja või Kasutajad) saavad olla kõik juriidilised isikud ning täisealised füüsilised isikud.

1.4. Kasutajad loetakse Kasutustingimustega nõustunuks Veebilehe kasutajakonto loomisel peale vastavasse lahtrisse märke tegemist.

1.5. Kasutajakonto loomisega kinnitab Kasutaja esindaja, et ta omab õigust Kasutajat esindada ja et kõik tema esitatud andmed on õiged. Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu konto registreerimisel ja Veebilehe kasutamisel eeldatakse ja Robotipesa ei ole kohustatud seda kontrollima.

1.6. Kasutaja vastutab kõikide isikute tegevuse eest, kes temale antud kasutajanime ja paroole kasutades Veebilehte kasutavad, sh kõigi tehtud toimingute tagajärgede ja tekitatud kahju eest.

1.7. Veebileht on üksnes platvorm, mis vahendab Rendileandjate pakkumisi. Rendileping sõlmitakse Rendileandja ja Rentniku vahel ning Robotipesa ei vastuta lepingu täitmise eest.

1.8. Veebileht sisaldab viiteid teistele veebilehtedele. Robotipesa ei vastuta nende veebilehtede sisu eest.

  1. Tellimuse vormistamine ja makseviisid

2.1. Rendikuulutuse lisamine on Robotipesa portaalis tasuta.

2.2 Robotipesa ei vahenda osapoolte vahelisi makseteenuseid.

  1. Rendileandja õigused ja kohustused Veebilehe kasutamisel

3.1. Rendileandjal on õigus sisestada Veebilehele rendikuulutusi, mille Robotipesa avalikuks teeb.

3.2. Rendileandja vastutab Veebilehel avaldatud kuulutuse sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi ning kättesaadavuse ja kirjelduse õigsuse eest. Rendikuulutus ei tohi sisaldada valeandmeid, olla fiktiivne ega Rentnikku eksitada.

3.3. Rendileandjal on igal ajal õigus sisestatud rendikuulutust muuta, aktiveerida ja kustutada.

3.4. Rendileandja kohustub kasutama Veebilehte sihipäraselt, Veebilehte ei tohi kahjustada või selle tööd liigselt koormata või häirida (sh on keelatud programmide kasutamine Veebilehel sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks).

3.5. Rendileandjal ei ole õigust Kasutustingimustes toodud õigusi ja kohustusi ega talle väljastatud Veebilehele sisenemiseks mõeldud paroole kolmandatele isikutele üle anda.

3.7. Rendileandja on kohustatud viivitamatult teavitama Robotipesa kõikidest probleemidest Veebilehe kasutamisel. Kui Veebilehe mittetöötamise tagajärjel on sisestatud rendikuulutus mitteavalik järjest vähemalt 12 tundi, on kliendil võimalus saada kasutamata raha tagasi või pikendada kuulutuse kehtivust vastava aja võrra. Selleks on Rendileandja kohustatud esitama Robotipesale vastava sooviavalduse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast probleemide lahenemist.

  1. Rentniku õigused ja kohustused Veebilehe kasutamisel

4.1. Rentnik näeb Veebilehel Rendileandja poolt sisestatud rendikuulutusi ning nõustudes sobiva pakkumisega saab Rendileandja pakutavaid tooteid või teenuseid rentida.

4.2. Rentnik kohustub kasutama Veebilehte sihipäraselt, Veebilehte ei tohi kahjustada või selle tööd liigselt koormata või häirida (sh on keelatud programmide kasutamine Veebilehel sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks).

4.3. Veebilehe kasutamine on Rentnikule tasuta, välja arvatud juhul, kui mõne teenuse kasutamise juures on tasu eraldi välja toodud.

4.4. Rentnikul ei ole õigust Kasutustingimustes toodud õigusi ja kohustusi ega talle väljastatud Veebilehele sisenemiseks mõeldud paroole kolmandatele isikutele üle anda.

4.5. Toote või teenuse rentimisel tekkivate probleemide või vaidluste korral tuleb Rentnikul pöörduda otse Rendileandja poole. Robotipesa ei lahenda Rendileandja ja Rentniku vahelisi vaidlusi.

4.6. Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Robotipesa kõikidest probleemidest Veebilehe kasutamisel.

  1. Robotipesa õigused ja kohustused

5.1. Robotipesa võimaldab Rendileandjal sisestada Veebilehele Rendileandja poolt pakutavate toodete ja teenuste rendikuulutusi.

5.2. Robotipesa avaldab Rendileandja poolt sisestatud rendikuulutused Veebilehel 3 tööpäeva jooksul pärast kuulutuse korrektsest sisestamisest.

5.3. Robotipesa võimaldab Rentnikul pakkumisega nõustumise korral pakkumine aktsepteerida.

5.4. Robotipesa ei vastuta Veebilehel avaldatud rendikuulutuse sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, kättesaadavuse ega kirjelduse õigsuse eest.

5.5. Robotipesa annab endast parima, et Veebileht oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. Robotipesa ei vastuta mistahes ootamatute katkestuste eest Veebilehe töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.

5.6. Robotipesal on õigus piirata Kasutaja Veebilehe kasutamise õigust, sh sisestatud rendikuulutus deaktiveerida või Kasutaja kasutajakonto blokeerida, kui Kasutaja ei täida Kasutustingimustes toodud kohustusi, kui avaldatud kuulutus ei ole kooskõlas õigusaktide, heade kommete ja tavadega, kuulutus võib Robotipesa hinnangul kahjustada kolmandate isikute õigusi või kahju tekitada.

5.7. Robotipesal on õigus Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta, avaldades muudatused Veebilehel.

  1. Taganemisõigus

6.1. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.

6.2. Taganemise korral tuleb Kasutajal esitaja vastavasisuline taotlus Veebilehel toodud Robotipesa e-posti aadressile.

  1. Kasutaja isikuandmete töötlemine

7.1. Robotipesa töötleb järgnevaid füüsilisest isikust Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangakonto number, ostude maksumus ja maksetega seotud andmed (edaspidi Isikuandmed).

7.2. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on TR Trading  OÜ (edaspidi Robotipesa), aadress Räägu 39, Tallinn 13417, Eesti. Registrikood 14910071, e-post: info@robotipesa.ee, telefon +372 5027355.

7.3. Robotipesa töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

7.3.1. Kasutajale lepingu alusel teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;

7.3.2. Kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile teenustele ja personaliseerimiseks;

7.3.3. Kasutajat puudutava info avaldamiseks Veebilehel;

7.3.4. Pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks;

7.3.5. Statistika ja anonüümsete raportite koostamiseks ning Kasutaja käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks Veebilehel;

7.4. Robotipesal on õigus Kasutaja isikuandmeid edastada järgmistele isikutele, kes on Kasutaja isikuandmete volitatud töötlejateks:

7.4.1. Pangalingi maksete töötlemiseks;

7.4.2. Kasutaja võlgnevuste korral inkassoteenuse pakkujale maksehäirete avaldamiseks;

7.4.3. Veebilehe vahendusel sõlmitud rendilepingu teisele poolele.

7.5. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub Robotipesa ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

7.6. Lisaks töötleb Robotipesa Kasutaja Isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja Robotipesa tegevuse kohta info edastamiseks kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.

7.7. Kui Rendileandja sisestab Veebilehele oma rendikuulutuse, teeb Robotipesa selles sisalduvad Isikuandmed Veebilehe vaatajatele avalikuks.

7.8. Robotipesa töötleb Isikuandmeid kooskõlas õigusaktidest tulenevate andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest. Juurdepääs Isikuandmetele on Robotipesa töötajatel, kes saavad Isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7.9. Robotipesa kogub ja salvestab Kasutaja Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

7.10. Robotipesa säilitab Kasutaja Isikuandmeid seni kuni Kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud või taotlenud Robotipesalt oma Isikuandmete kustutamist.

7.11. Kasutajal on õigus teada, millised andmed Robotipesa andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebilehel toodud Robotipesa e-posti aadressile.

7.12. Kasutajal on igal ajal õigus enda Isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist, ülekandmist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Veebilehel toodud Robotipesa e-posti aadressile.

  1. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine

8.1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebilehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele.

8.2. Kõik autoriõigused Veebilehel avaldatud materjalidele kuuluvad Robotipesale või on Robotipesale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist. Rendileandja kinnitab, et tema poolt andmete Veebilehele sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

8.3. Kasutajal ei ole ilma Robotipesa eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebilehte ega selles sisalduvaid andmeid mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistele Veebilehtedele, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

8.4. Robotipesa kasutab Veebilehel Google Analyticsit, mida pakub Google, Inc. ja küpsiseid (cookies) eesmärgiga pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse Kasutaja seadmesse ning võimaldavad Veebilehe veebiserveritel kasutajaid ära tunda ja kohandada Veebilehe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kasutaja vajadustega, kui Kasutaja Veebilehte külastab. Küpsised võivad tulla Robotipesalt või kolmandatelt isikutelt, kelle teenuseid Robotipesa kasutab.

8.5. Kasutaja loetakse küpsiste kasutamisega nõustunuks, kui Kasutaja veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kasutaja saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte.

  1. Muud tingimused

9.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Robotipesalt Kasutajale toimub elektroonilises vormis Kasutaja poolt kasutajakonto registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.

9.2. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kasutajalt Robotipesale toimub Veebilehel või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.

9.3. Kasutaja kohustub hüvitama Robotipesale otsese varalise kahju, mis kaasneb Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

9.4. Kasutajal on õigus igal ajal Robotipesa ja Kasutaja vaheline leping üles öelda.

9.5. Leping lõpeb automaatselt kasutajakonto blokeerimise või kustutamisega, kuid ei vabasta pooli lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

9.6. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

9.7. Lepingust tulenevaid vaidlusi püüavad Kasutaja ja Robotipesa lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.

(0)